Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY POLICY  


BEATUM BV met maatschappelijke zetel te Berchem, Theophiel Roucourtstraat 7 en btw-nummer 0775 954 072 is een stijlvolle en kwaliteitsvolle vrijetijdsorganisatie, toegankelijk voor dames, heren en koppels.

Doelstelling is samen genieten van onvergetelijke momenten tijdens diverse, interessante, exclusieve en gezellige groepsactiviteiten.

Deze uitstappen vinden meestal overdag plaats.

Zowel leden als niet-leden zijn welkom. 

De leden betalen een jaarlijks lidmaatschap waardoor zij kunnen genieten van voordelige tarieven en vóórinschrijvingsrecht. 

 

 

1. LID WORDEN

Een BEATUM-lidmaatschap heeft de volgende voordelen:

 

 • 1 maand extra lidmaatschap wanneer je als lid een nieuw lid aanbrengt.
 • Voorrang bij reservatie van activiteiten.
 • De aansprakelijkheid van de leden is verzekerd tijdens de uitstappen.

 • Deel uitmaken van een nieuwe en gelijkgestemde vriendenkring.
 • Als eerste op de hoogte van nieuwigheden, exclusieve foto's en video's.
 • Carpooling-mogelijkheden
 • Voordelen bij handelszaken.
 • Gepersonnaliseerde naambadge (€5)

 

BEATUM gaat ervan uit dat het lid de juiste en volledige persoonsgegevens op het registratieformulier heeft ingevuld.

Het lid heeft steeds het recht en de mogelijkheid om aan zijn/haar gegevens te laten aanpassen. BEATUM behoudt zich evenwel het recht de inschrijving te weigeren of te annuleren bij vermoeden van fraude.

 

Het lidmaatschap is jaarlijks en start op de dag waarop BEATUM het lidgeld op bankrekening van BEATUM BV ontvangt.

Dit lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Het lid ontvangt vóór de vervaldatum van het jaarlijks lidmaatschap een betalingsverzoek om het lidmaatschap al dan niet te vernieuwen.

 

Het lidgeld bedraagt op 01/01/2023: €145/jaar incl. BTW, zijnde €115,70 + 21% btw. (Dit bedrag is jaarlijks herzienbaar)

 

Het lidgeld kan enkel viraal betaald worden, derhalve nooit in contanten.

Het rekeningnummer van Beatum is: BE79 7330 6250 7133 of via de Payconiq QR-code van Beatum.


Na ontvangst van het lidgeld kan op vraag van het lid een factuur verzonden worden via mail. Een factuur dient aangevraagd te worden via mail : info@beatum.be met vermelding facturatiegegevens.


Door zich lid te maken, verleent het lid toestemming om zijn naam,

mailadres, telefoonnummer en adres te laten opnemen in het ledenbestand.


 

2. INSCHRIJVING VOOR EEN ACTIVITEIT : LEDEN EN NIET LEDEN

Zowel leden als niet leden dienen in te schrijven via een link/inschrijvingsformulier.


Het bedrag voor deelname aan de gekozen activiteit dient overgeschreven te worden op rekening van Beatum :BE79 7330 6250 7133 of kan betaald worden via de Payconiq QR-code van Beatum. 


Inschrijvingen voor de activiteiten aangeboden op de website en Facebook pagina van BEATUM zijn pas definitief als de betaling op bankrekening van BEATUM is ontvangen. 


De prijzen zijn inclusief organisatie- en administratiekosten.


Onze leveranciers kunnen steeds hun prijzen aanpassen aan de stijging van de levensduurte. In dit geval zal Beatum genoodzaakt zijn om haar prijzen evenredig aan te passen. 


Alle inschrijvingen worden volgens datum van inschrijving verwerkt.

 

Het lid mag één of meerdere genodigden (= niet-leden) 1x toevoegen aan de deelnemerslijst. Vermits de genodigde geen lid is, geniet hij/zij niet de gunstigere tarieven verbonden aan het lidmaatschap.


Een niet-lid kan zich ook aanmelden voor deelname aan één activiteit en wordt opgenomen op een wachtlijst. Vermits  leden voorrang hebben, zullen de niet-leden, indien er plaatsen vrij zijn, in volgorde van inschrijving gecontacteerd worden om hun inschrijving al dan niet te bevestigen.


In geval een lid open staat voor carpooling vermeldt hij/zij dit op het inschrijvingsformulier met aanduiding van het aantal beschikbare plaatsen en de plaats van vertrek. (nog niet actief)


   

2.a Wachtlijst

Indien een activiteit volzet is, wordt de inschrijving van een lid op de wachtlijst geplaatst. Indien een plaats vrijkomt, kan de wachtende zich inschrijven en verbindt BEATUM zich ertoe om het oorspronkelijke lid terug te betalen. (zie ook annulatie-policy)

 

 

2.b Laatkomers

De begeleider tijdens een activiteit wacht maximum 5 minuten uit respect voor diegenen die wel op tijd aankomen. Het lid kan steeds contact opnemen met de begeleider van de groep in geval van vertraging of verhindering. De naam en het telefoonnummer van de begeleider worden steeds gecommuniceerd enkele dagen vóór aanvang van de activiteit.

 

 

2.c Aansprakelijkheid

BEATUM is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade.


Beatum heeft een Polis Burgerlijke aansprakelijkheid sport – en ontspanning afgesloten ten gunste van haar leden. Deze polis verzekert de aansprakelijkheid van de leden tijdens de door Beatum georganiseerde uitstappen.

 

 

2.d Ongeval

BEATUM is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen veroorzaakt door de deelnemer aan een activiteit.

Beatum heeft een verzekering B.A. Sport- en Ontspanningsvereniging.


 

3. ANNULERINGSVOORWAARDEN

De prijs betaald voor de deelname aan een activiteit kan onder bepaalde voorwaarden (*) geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald aan het lid.

 

 

3a. Annulering door BEATUM: (*)

Indien BEATUM een activiteit wegens overmacht (*) dient te annuleren, zal zij de deelnemers hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte brengen via mail. Er zal steeds getracht worden een nieuwe datum te prikken voor de geannuleerde activiteit. Past de nieuwe datum niet voor het lid, dan is terugbetaling mogelijk op voorwaarde dat de leveranciers aan BEATUM de gelden die reeds vooruitbetaald werden voor de desbetreffende activiteit, terugbetaald hebben.

 

(*) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de activiteiten die niet te wijten is aan de fout van BEATUM. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, ernstige transportstoringen inclusief panne en brandstofschaarste, gebrek aan telecommunicatievoorzieningen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen en natuurrampen, pandemie etc.

   

BEATUM behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen en zal de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte brengen via mail.

Het inschrijvingsbedrag wordt dan teruggestort aan de deelnemers.


 

3b. Annulering door het lid:

Indien een lid niet kan deelnemen aan een activiteit dient het lid BEATUM hiervan zo snel mogelijk via mail op de hoogte te brengen.


Bij voorkeur verkoopt het lid zijn deelname-ticket aan een lid of niet-lid en verwittigt Beatum van deze wijziging teneinde een goede administratieve oplvolging te garanderen. Er kan ook gevraagd worden aan Beatrijs om het ticket aan te bieden via de what'sapp groep "Beatum".

 

Indien het lid geen vervanger gevonden heeft, gelden volgende regels:

 

Activiteiten waarvoor het lid een prijs van max. 10 euro dient bij te dragen, worden niet terugbetaald.

 

Activiteiten waarvoor het lid meer dan 10 euro dient bij te dragen, worden terugbetaald voor 70% mits annulatie tot 7 dagen voor aanvang van een activiteit.


Annulaties binnen de 7 dagen vóór aanvang van een activiteit, geven geen recht tot terugbetaling aangezien Beatum alle logistieke en financiële verplichtingen heeft aangegaan t.o.z. van derde partijen. 


Om misverstanden te vermijden is de annulering slechts geldig na ontvangst van een aanvaarding van de annulatie door BEATUM.

Elke activiteit zal voor een maximumaantal deelnemers toegankelijk zijn.

Een reservelijst zal tevens geactiveerd worden, derwijze dat leden die zich toch op de reservelijst hebben gemeld, eventueel in de plaats van een lid dat annuleerde toegang kan krijgen tot de activiteit.


Opgepast : indien in samenwerking met een reisorganisator reizen worden ingepland, dient door het lid of niet-lid steeds een annulatieverzekering afgesloten te worden. De annulatievoorwaarden voor de activiteiten zonder overnachting zijn niet geldig voor de reizen.4. NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en BEATUM, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal die clausule niet de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

 

 

5. ALGEMENE INFORMATIE

Dit zijn de algemene voorwaarden van BEATUM BV met maatschappelijke zetel te Theophiel Roucourtstraat 7 te 2600 Berchem en ingeschreven in de K.B.O onder de nummer  775 954 072  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van de website van BEATUM en op alle diensten en producten die door BEATUM worden aangeboden.


BEATUM heeft een polis BA onderneminge afgelsoten voor alle schade en ongevallen waarvoor zij rechtstreeks aansprakelijk is.

Alle andere risico's kan een deelnemer verzekeren via een persoonlijke polis.


 

6. LINKS NAAR WEBSITES VAN ANDEREN

De website van BEATUM kan links bevatten naar adressen of websites die door derden worden beheerd. Deze links en adressen worden meestal uitsluitend ter informatie verstrekt. Het vermelden van deze links op de website van BEATUM betekent niet dat BEATUM de inhoud op deze sites goedkeurt en dus geen verband inhoudt tussen BEATUM, de dienstverleners en de exploitanten van deze sites.

 

 

7 . VERANTWOORDELIJKHEDEN

De informatie en diensten vermeld op de website van BEATUM kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten. BEATUM zal alle mogelijke inspanningen leveren om de informatie op de website up-to-date te houden en om de meest accurate en volledige informatie te verspreiden.

 

BEATUM kan echter geen garantie bieden over bovenstaande paragraaf en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het bezoek aan of het gebruik van de informatie op de website van BEATUM, behalve in geval van ernstig wangedrag, aangetoond door de benadeelde gebruiker of lid.

 

Op dezelfde manier functioneert BEATUM als dienstverlener aan haar leden en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging in datum, locatie, prijs of zelfs annulering van een evenement.

 

 

8 BETWISTINGEN EN BEVOEGDHEID

Eventuele geschillen en of betwisting worden vertrouwelijk behandeld en moeten ten laatste binnen 10 kalenderdagen na het evenement schriftelijk aan BEATUM worden overgemaakt. Doelstelling is om klachten minnelijk op te lossen, zo niet verbinden BEATUM en elk lid of deelnemer er zich toe de problematiek voor te leggen aan een erkende bemiddelaar teneinde er via bemiddeling een redelijk vergelijk te bereiken.

Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen in ondergeschikte orde zullen bevoegd zijn.

 

  

9 PRIVACY & COOKIE POLICY


9a. Privacy Policy

BEATUM is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform de reglementering over de gegevensbescherming.

 

BEATUM wil op een wettelijke, correcte en transparante manier de persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens van het lid als natuurlijke persoon worden verzameld en verwerkt.

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld als onderdeel van het lidmaatschap van BEATUM om ervoor te zorgen dat de verstrekte diensten goed functioneren.

 

BEATUM gebruikt uw persoonsgegevens:

 • Om het lid en/of deelnemer te identificeren;
 • Om het lid en/of deelnemer te contacteren;
 • Om onze diensten te kunnen verlenen;
 • Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren;
 • Om het lid op de hoogte te houden van ons productenaanbod.


Voor de verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op verschillende verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht bepaalde persoonsgegevens verwerken, zoals daar zijn:

 • Consultants,
 • Boekhouding
 • Marktonderzoeksbureaus
 • ICT(-beveiliging-) dienstverleners, zoals Microsoft, ...
 • Marketing- en communicatiebureaus
 • Sociale media
 • Bedrijven die ons ondersteunen om het gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en te analyseren.


Wenst het lid inzage in de gegevens die wij over hem/haar verwerken, kan BEATUM hierover aangesproken worden.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die BEATUM over het lid heeft opgeslagen niet meer actueel zijn. Het lid kan daar steeds zijn/haar persoonlijke gegevens zelf aanpassen in zijn/haar persoonlijk profiel.

BEATUM maakt gebruik van beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Beperkte gegevens van de leden staan in een ledenbestand dat enkel toegankelijk is voor de andere leden. (Familienaam, voornaam, telefoonnummer, mailadres, postcode en gemeente/stad). De straatnaam wordt NIET vrijgegeven.

 

Elk lid dat zijn identiteit bewijst, heeft het recht zich te verzetten tegen het opnemen van deze beperkte identiteitsgegevens in de ledenlijst door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan het e-mailadres beatrijs@beatum.be, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde diensten in de informatiemaatschappij en het koninklijk besluit van 4 april 2003 om de verzending van advertenties te regelen.

 

BEATUM realiseert commerciële partnerships met bedrijven in diverse sectoren en dit in allerlei mogelijke vormen: advertenties op de website en via sociale media, via e-nieuwsbrieven, gezamenlijke evenementenorganisaties, promotie-acties enz.

In het kader van deze partnerships zal BEATUM publicitaire informatie doorgeven aan haar leden, maar BEATUM zal absoluut geen persoonlijke gegevens van haar leden bezorgen aan deze partners.

 

Door deelname aan een activiteit verleent de deelnemer aan BEATUM rechten om (1) afbeeldingen en opnames te maken (zoals camera-, foto- en video-opnames en digitale foto's) en (2) om deze beelden en opnames en eventuele reproducties of aanpassingen te gebruiken voor marketing- en publiciteit gerelateerde doeleinden. Beelden en opnames zullen maximaal 5 jaar bewaard en in publiciteit gebruikt worden.

BEATUM kan het privacy beleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.

 

 

9.b Cookie Policy

De website van BEATUM maakt gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en om de inhoud an de website beter af te stemmen op u als gebruiker. U kunt de installatie van cookies weigeren of uw cookie-instellingen aanpassen. Indien u weigert, is er kans dat sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaan wij ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.